Η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων παρέχεται από φορείς της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης. Η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης αναπτύσσει δράσεις στο χώρο της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων απευθυνόμενη στην οικογένεια, με προγράμματα για γονείς, αλλά και με διαγενεακές παρεμβάσεις, οι οποίες συχνά εφαρμόζονται στοχευμένα σε ομάδες που πλήττονται – κάποιες φορές συνδυαστικά – από δυσμενείς κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες ή από άλλους παράγοντες που συνδέονται με το φύλο, την ηλικία, την εθνική ή πολιτισμική ταυτότητα ή κάποια αναπηρία.

Όσον αφορά στις υφιστάμενες δομές, η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων προσφέρεται από τις Σχολές Γονέων και, με τη δραστηριοποίηση των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), θα παρέχεται κατά κύριο λόγο από αυτά, ενώ η τυπική εκπαίδευση ενηλίκων παρέχεται από τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ).