Σκοπός του αγγλικού γραμματισμού  είναι η απόκτηση ενός αριθμού γλωσσικών δεξιοτήτων στην αγγλική γλώσσα, ώστε να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες τη δυνατότητα να κατανοούν και να παράγουν λόγο που είναι συχνής χρήσης σε περιβάλλοντα όπου συνυπάρχουν αλλόγλωσσοι πολίτες ή σε περιβάλλοντα όπου η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα επαφής.

 Επίσης, ο αγγλικός γραμματισμός αποσκοπεί στο να φέρει του εκπαιδευόμενους σε επαφή με τον πολιτισμό των αγγλόφωνων και μη αγγλόφωνων λαών και να συμβάλει με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας πολυπολιτισμικής συνείδησης.

Σχ.Έτος 2019-2020

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • countries and nationalities (χώρες και εθνικότητες)
  • jobs (επαγγέλματα)
  • classroom objects (αντικείμενα τάξης)
  • asking for and giving directions (ζητώντας και δίνοντας οδηγίες)
  • environment (περιβάλλον)
  • CV (βιογραφικό σημείωμα)

Σχ.Έτος 2018-2019

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • The alphabet (αγγλικό αλφάβητο)
  • Forms of introduction and greetings( τρόποι αυτοπαρουσίασης και χαιρετισμοί)
  • Personal data form(φορμα προσωπικών στοιχείων)
  • Numbers, days of the week, months(αριθμοί, μέρες της εβδομάδας, μήνες)