Ο μαθηματικός γραμματισμός, αφορά την ικανότητα του ανθρώπου να προσδιορίζει και να κατανοεί το ρόλο των Μαθηματικών στον κόσμο, να αναπτύσσει τεκμηριωμένες κρίσεις, να χρησιμοποιεί τη μαθηματική γνώση και τις δεξιότητες που σχετίζονται με αυτή, για να αντιμετωπίζει τις ανάγκες της καθημερινής του ζωής ως σκεπτόμενος, δημιουργικός και ενεργός πολίτης.

Σχ.έτος 2019-2020

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Πράξεις με κλάσματα
  • Μονάδες μέτρησης μήκους
  • Προβλήματα των τεσσάρων πράξεων

Σχ.έτος 2018-2019

Ενδεικτικές Ενότητες:

  • Αριθμητικές Πράξεις(κλάσματα και πράξεις αυτών)
  • Πράξεις με ποσοστά