Νόμος υπ’ αριθ. 2327 – (ΦΕΚ Α 156/31.07.1995)
“Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων” – (Άρθρο 4)

Νόμος υπ’ αριθ. 2525 – (ΦΕΚ Α 188/23.09.1997)
“Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας” – (Άρθρο 5)

Νόμος υπ’ αριθ. 3369 – (ΦΕΚ Α 171/06.07.2005)
“Συστηματοποίηση της δια βίου μάθησης και άλλες διατάξεις”

Νόμος υπ’ αριθ. 3687 – (ΦΕΚ Α 159/01.08.2008)
“Θέματα Διά Βίου Μάθησης” – (Άρθρα 9-13)

Νόμος υπ’ αριθ. 3699 – (ΦΕΚ Α 199/02.10.2008)
“Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης” – (Άρθρο 33)

Νόμος υπ’ αριθ 3879 – (ΦΕΚ Α 163/21.09.2010)
“Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις” 

ΦΕΚ Β 284/07.03.2003
Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών ή ωρομισθίων εκπαιδευτικών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαρίας”

ΦΕΚ Β 794/27.05.2004
Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας”

ΦΕΚ Β 1070/29.07.2005
“Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας”

ΦΕΚ Β 665/16.04.2008
“Ίδρυση Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας”

ΦΕΚ Β 34/16.01.2008
“Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας”

N.4115/2013
«Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις»

Απόφαση 23-6-2014
Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας